Krajinářská studie – podpora ekologické stability krajiny v k.ú. Hodslavice

Zadavatel:  AOPK ČR
Dokončení prací: 11/2011

Řešitelský tým:

Hlavní projektant:

  • Ing. Hedvika Psotová

Projektanti:

  • Mgr. Kristýna Pavelková
  • Ing. Michal Girgel
  • Mgr. Pavel Křek
  • Mgr. Lenka Ungermanová
  • Ing. Tereza Friedlová

Studií byl navržen soubor opatření, jejichž cílem je stabilizace odtokových poměrů v území, snížení vodní a větrné eroze, zvýšení biodiverzity a ekologické stability, obnova a zachování krajinného rázu, podpora a zvýšení estetických hodnot území.

Obsahem studie je podrobný rozbor území, vč. limitů a stanovení rizik a návrh opatření pro zvýšení ekologické stability území. Navržena byla jak organizační, tak realizační opatření – revitalizace vodotečí, ÚSES, vodohospodářská opatření pro retenci vody v krajině, další krajinotvorná opatření, návrhy na registraci VKP. Návrhy jsou zpracovány tak, aby v daném místě plnily více funkcí – krajinotvorná, protierozní, protipovodňová, retenční, podpora biodiverzity apod. Pozornost je věnována také zvýšení propustnosti krajiny a zlepšení obrazu sídla.