Krajinný ráz Zlínského kraje

 

zlinKrajinný ráz

Hodnocení krajinného rázu vychází z definice, zakotvené v §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde se krajinným rázem rozumí: „… zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“. Ráz je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Vývoj kulturní krajiny je výsledkem permanentních střetů lidských činností s přirozenými vývojovými trendy. Přirozené krajinotvorné procesy působí nezávisle na vůli člověka, který vědomě i mimoděk tento řád narušuje. Ať je příčinou jeho činností cokoli, (vesměs však funkční přizpůsobení krajiny) lze tyto jeho aktivity hodnotit z hlediska míry narušení krajiny, resp. jejích složek a současně a také z hlediska společenského zájmu (Sklenička, 2002).

Co určuje krajinný ráz

Přírodní charakteristiky: typy a hlavní strukturální znaky tzv. přírodní (člověkem nepodmíněné) krajiny, které reprezentují kvalitativní a kvantitativní parametry geologického podloží a reliéfu, vodních režimů, půd, klimatu a bioty.
Kulturně historické charakteristiky: dochované objekty, krajinné struktury nebo prostorové vztahy dokládající historické způsoby využití krajiny. Jedná se zejména o přítomnost památkových objektů, cenné vesnické zástavby, zahradní, krajinářské a nábožensko symbolické úpravy, fragmenty reliktní krajiny apod.

Estetické (percepční) charakteristiky: zejména vizuálně vnímané prostorové uspořádání krajiny – vlastnosti krajinné scény, vyplývající ze struktury krajiny, pohledové provázání krajinných prostorů a celků, přírodní a architektonické dominanty, uspořádání pohledových horizontů, harmonický vztah zástavby a přírodního prostředí.

Postup hodnocení

Postup hodnocení krajinného rázu

Při hodnocení krajinného rázu Zlínského kraje byly zohledňovány následující charakteristiky krajiny:

1) Hodnocení přírodních charakteristik území (primární krajinná struktura)

– abiotický geokomplex (geologický podklad – reliéf – voda)

 • základní geologické členění území (podklad geologická mapa)
 • výškové členění území (hypsometrická mapa zpracovaná dle výškopisu území)
 • typy reliéfu dle výškového členění
 • typy reliéfu dle exogenních krajinotvorných procesů
 • základní hydrogeologické členění území
 • povrchové vody

– abioticko – biotický komplex (půda – biota)

 • základní pedologické členění území (podklad mapa půdních typů, pro upřesnění typologie krajiny)
 • diferenciace území podle potenciální vegetace
 • významné biotopy území

2) Hodnocení kulturně historických charakteristik území (sekundární krajinná struktura)

– historické krajinné struktury

 • významné archeologické lokality
 • významné historické stezky v krajině
 • typy sídelní struktury
 • diferenciace území podle architektonických znaků lidové architektury (mapa folklórních oblastí)
 • významné památkově chráněné objekty, památkové rezervace a krajinné památkové zóny, na jejichž základě lze definovat:
 • symbolickou krajinu (např. systémy sakrálních staveb, poutní místa apod.)
 • komponovanou krajinu (historické krajinářské úpravy, např. barokní nebo romantické úpravy většího rozsahu)
 • reliktní krajinu (spontánně vzniklé a zachované historické struktury, např. zachovalá historická plužina)

– současné krajinné struktury (aktuální stav krajiny)

 • současný land use
 • diferenciace území podle rekreačního využití (významné rekreační trasy a prostory)
 • významné rozvojové zóny (z pohledu výstavby)
 • současný land cover (rostlinný kryt, podklad mapování aktuální vegetace)

3) Hodnocení estetických charakteristik území

 • pohledové horizonty (vizuální členění území, citlivé linie pro umísťování staveb)
 • dominanty (přírodní a kulturní)
 • charakter krajinné scény (otevřenost a uzavřenost)
 • významná stanoviště pro hodnocení krajinného obrazu
 • významné rekreační a rezidenční zóny
 • významné pohledy (zejména panoramatické a cirkumramatické pohledy) v krajině

Výsledky hodnocení:

 1. mapa typů kulturní krajiny a krajinného pokryvu (land cover)
 2. mapa hodnocení krajinného rázu – identifikace území se zvýšenou a sníženou hodnotou krajinného rázu
 3. mapa vizuálního členění krajiny
 4. mapa krajinných celků – oblastí krajinného rázu
 5. textová část – popis krajinných celků

 

Schematické znázornění postupu hodnocení krajinného rázu. (Uhlířová – Žallmannová, 2003).

kraj raz

Další obrázky: