Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy

panorama_wwwZadavatel: Moravskoslezský kraj
Dokončení prací: 01/2011

Řešitelský tým:

Zodpovědný projektant:

  • Doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Koordinátor:

  • Ing. Hedvika Psotová

Projektanti:

  • Mgr. Kristýna Pavelková
  • Ing. Jozef Sedláček
  • Ing. Tereza Friedlová
  • Mgr. Pavel Křek

Dílo je součástí akce s názvem „Vývoj komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje“.

Práce „Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy“ bezprostředně navazuje na dokumentaci „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy, Arvita P, spol. s r.o., 2007“. Specifikuje místa krajinného rázu na území CHKO Beskydy a posuzuje stav znaků krajinného rázu. Hlavním posláním monitoringu krajinného rázu v CHKO Beskydy je zachycení podstatných trendů vývoje území a návrh doporučení dalšího postupu pro zachování přírodních, kulturních, historických a estetických hodnot území.

Součástí dokumentace jsou mapy koncentrace hodnot krajinného rázu a bohatá grafická i popisná příloha včetně historických materiálů i aktuální fotodokumentace.

Aby bylo možno udržovat hodnoty, pro které byla oblast vyhlášena, je nutné znát trendy a specifikovat problémy, se kterými se území potýká. V CHKO Beskydy je patrná řada pozitivních změn (např. snahy o respektování tradičních forem prvků, materiálů a tvarosloví staveb), ale také změny negativní, které způsobují nevratné stírání typických znaků Beskyd (úbytek volné krajiny ve prospěch zástavby a lesa, změny urbanistické struktury obcí, vysazování nevhodných dřevin na zemědělské půdě, městské prvky v okolí staveb apod.).

I přes tyto negativní změny zůstává CHKO Beskydy jedinečnou krajinou, vyprávějící o boji člověka a divočiny, o lásce k domovu a o pokoře ve vztahu k zemi. Zachování jedinečné harmonie mezi člověkem a přírodou je důležitým posláním státní správy, ale i obyvatel a návštěvníků území také proto, že přírodní i kulturně historické a estetické hodnoty území jsou současně i hodnotou ekonomickou, které predikují udržitelný rozvoj CHKO Beskydy.

Mapy: