Služby

sluzbyZpracujeme pro Vás:

 • generely, studie, plány a projekty pro krajinu
 • projekty revitalizace ploch narušených těžbou
 • ochrana pozemků před vodní a větrnou erozí
 • odborná stanoviska, posudky, studie a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF
 • pozemkové úpravy
 • subdodávky dle zákona č. 100/2001 Sb. dokumentací EIA, SEA v oboru ochrana přírody a krajiny, oznámení ke zjišťovacímu řízení
 • autorský dozor

Připravíme projekty pro získání dotací z programů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programů EU k realizaci:

 • biocenter, remízů, sadů
 • biokoridorů, větrolamů, alejových výsadeb
 • malých vodních ploch (tůně, mokřady, rybníky)

Pro investiční přípravu zabezpečíme:

 • identifikace majetkoprávních vztahů k půdě
 • komplexní podklady pro vynětí pozemků ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodů, vyhodnocení dopadů stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.)
 • zpětná rekultivace dočasných záborů
 • vegetační a sadovnické úpravy staveb

A další z oboru ochrany a tvorby krajiny.