Těšánky

Akce:
K.ú.:
Investor:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Těšánky, vodní a mokřadní biotop
Těšánky
G3 s.r.o.
2007
ARVITA P, spol. s r.o.

Zájmové území je situováno v údolní nivě Kotojedky, jižně od obce Těšánky. Akce se zabývá plochami lokálního biocentra „Těšánecké mokřady“. Zahrnuje nově vytvořené vodní plochy diverzifikované hloubky i tvaru, u nichž je předpoklad rychlé kolonizace zejména obojživelníky a dalšími drobnými živočichy. Výsadba stanovištně vhodných dřevin přispěla ke zvýšení reprezentativnosti biocentra a současně se zlepšily potravní i úkrytové možnosti bioty.