Rekultivace kamenolomu Mašovice

Kamenolom Mašovice se nachází v České republice, Jihomoravském kraji, cca 6 km západně od města Znojma. Rekultivace kamenolomu byla zahájena po ukončení těžby v roce 2001 a v roce 2006 byl dobývací prostor zrušen. V zájmovém území byl vytvořen v důsledku těžby antropogenní reliéf s vodní plochou. Zájmové území bylo rozděleno na základě biologických průzkumů na 13 stanovištně odlišných dílčích ploch. Následnou cílenou revitalizací s využitím přirozené i řízené sukcese byl iniciován vznik celé řady mimořádně cenných společenstev. Prostor lomu aktuálně představuje stanovištně diverzifikovanou lokalitu (ekologickou niku) v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině.

V roce 2005 byl kamenolom Mašovice začleněn jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 200, označená jako „Mašovice – lom“, kód lokality CZ0623357 s navrhovanou kategorií zvláště chráněného území – přírodní památka.

Hlavním předmětem ochrany je čolek dravý (Triturus carnifex). Aktuálně patří kamenolom Mašovice k nejvýznamnějším lokalitám tohoto druhu v České republice.

Mašovice

Ukončením těžby péče o lokalitu nekončí. Ve spolupráci se státní ochranou přírody a dalšími složkami je prováděn monitoring, jehož závěry a doporučení jsou realizovány průběžně.

Dlouhodobým cílem projektu je využít těžebny ve prospěch zájmů ochrany přírody a krajiny, vytvoření podmínek pro dlouhodobou existenci identifikovaných vzácných druhů i společenstev, uchování cenných geologických profilů a celkové zvýšení biodiverzity s maximálním využitím přírodních procesů.

Českomoravské štěrkovny se zúčastnily s projektem rekultivace lomu Mašovice mezinárodní soutěže UEPG SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARDS BRUSEL 2007.  Tento projekt, na němž Arvita spol. s r.o. zpracovala biologickou rekultivaci včetně začlenění do krajiny, získal zvláštní ocenění v kategorii Special Award „Natura 2000“.