O nás

Firma Arvita P, spol. s.r.o. působí v oblasti ochrany a tvorby krajiny jako specializovaná firma od roku 1994 (v letech 1992-1994 byly tyto aktivity realizovány v rámci firmy Arvita, s.r.o.). Vedle vlastní projekční činnosti, zpracovává specializované subdodávky především pro firmy Zlínského kraje, jako jsou S-projekt plus, a.s., Zlín; Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o.; PÚP Uherský Brod; AKTÉ projekt, s.r.o., Kroměříž; Alfaprojekt Olomouc, a.s. a další zpracovatelé územních plánů.

Na základě výběrového řízení firma zpracovává významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty a mnoho dalších. K naším hlavním zákazníkům patří zejména obce, krajské úřady, pozemkové úřady a soukromí investoři. Významnými zákazníky jsou i těžební společnosti jako jsou Českomoravský štěrk, a.s.; CEMEX Sand, k.s.

K dalším podstatným činnostem firmy Arvita P, spol. s.r.o. patří odborné subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadů staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.). V současnosti Arvita P zaměstnává  sedm stabilních pracovníků, dále má vytvořenou rozsáhlou síť stálých kooperantů – specialistů pro všechny souvztažné obory a rovněž disponuje potřebným materiálním i technickým vybavením pro realizaci zakázek. Od roku 1996 jsou všechny výstupy zpracovány v digitální formě. Pro vytvoření textových, tabulkových, popř. databázových dokumentů je používán standardní software firmy Microsoft – Microsoft Office (Word, Excel, Access). Grafické výstupy v podobě výkresů jsou vytvářeny pomocí programového vybavení firmy Bentley (vektorový program Microstation od verze 95 až po V8). Firma rovněž disponuje licencí programu ArcGIS ArcMap, který je využíván především pro pokročilé prostorové analýzy a tvorbu mapových výstupů a geodatabází. Společnost pravidelně investuje do aktualizace softwarového vybavení. Všechny zpracovávané zakázky a projekty jsou archivovány.


Největší zakázky firmy v jednotlivých letech:

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

 

2015

 • Revitalizace a rekonstrukce nádrží v Přírodní památce Stonáč, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 3/2015
 • Neubuz – Revitalizace zeleně v centru obce, objednatel: obec Neubuz, zakázka č.11/2015
 • Orientační a odpočinkové prvky na cyklotrasách Halenkovic, objednatel: obec Halenkovice, zakázka č. 12/2015
 • R55 – JV obchvat Otrokovice – celoroční botanický a zoologický průzkum, objednatel: ŘSD Zlín, zakázka č. 21/2015

 

nahoru

2014

 • Inventarizace ÚSES statutárního města Zlína, objednatel: Magistrát města Zlína, zakázka č. 10/2014
 • Topolná – Obnova topolové aleje, objednatel: obec Topolná, zakázka č. 26/2014
 • Magické cesty v Chřibech (studie), objednatel: Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby, zakázka č. 73/2014
 • Plán péče o přírodní rezervaci Záskalí, objednatel: Krajský úřad Zlínského kraje, zakázka č. 85/2014
 • Monitoring stavu fauny, flóry a půdy na skládce odpadů Suchý důl, objednatel: Technické služby Zlín, zakázka č. 119/2014
 • Rozhledna Barabáš – Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., objednatel: Svah Zlín s,r,o., zakázka č. 113/2014.
 • Biologická rekultivace TP Zaječí, objednatel CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 114/2014
 • Barum Continental – Nové parkoviště osobních vozů jih, oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb., objednatel: Barum Continental s.r.o., zakázka č. 126/2014

nahoru

2013

 • KPÚ Havřice – Plán společných zařízení, objedatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 11/2013
 • Studie protierozní ochrany Bystřice pod Hostýnem, objednatel: město Bystřice pod Hostýnem, zakázka č. 14/2013
 • Zahnašovice – obnova vodní nádrže, objednatel: obec Zahanašovice, zakázka č. 34/2013
 • Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Moravě, objednatel: obec Tlumačov, zakázka č. 39/2013
 • Žalkovice – Revitalizace zeleně hřbitova a okolí, objednatel: obec Žalkovice, zakázka č. 44/2013
 • Plán biologické rekultivace pro TP Napajedla IV, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 51/2013
 • Park Vojtěcha Jasného v Kelči – Revitalizace zeleně, objednatel: město Kelč, zakázka č. 63/2013
 • Studie obnovy krajiny k.ú. Rusava, objednatel: obec Rusava, zakázka č. 77/2013
 • Obnova krajinných struktur – k.ú. Mysločovice, objednatel: obec Mysločovice, zakázka č. 85/2013
 • Pasport zeleně města Zábřeh, objednatel: město Zábřeh na Moravě, zakázka č. 103/2013

nahoru

2012

 • Generel ÚSES pro ORP Zábřeh, objednatel: město Zábřeh, zakázka č. 124/2012
 • Plán ÚSES CHKO Bílé Karpaty, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 126/2012
 • TP Zaječí IIA – Vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání (těžby) nerostů na ZPF; Bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy; Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF s dočasným odvodem a Plán zpětné biologické rekultivace, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 405, 501, 710/2012
 • Obnova poutní stezky z Ostrožské Lhoty ke sv. Antonínku, objednatel: obec Ostrožská Lhota, zakázka č. 903/2012
 • Studie protierozních opatření, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, objednatel: obec Želechovice nad Dřevnicí, zakázka č. 905/2012
 • Modelový systém udržitelného hospodaření v krajině Bílých Karpat, objednatel: Javorník – CZ, s.r.o., zakázka č. 909/2012

nahoru

2011

 • Územní plán Valašské Meziříčí – Krajinářská část včetně ÚSES; subdodávka pro Urbanistický ateliér Zlín s.r.o., zakázka č. 113/2011
 • Revitalizace a doplnění nadregionálního biokoridoru K154 na k.ú. Ostrožská Lhota, objednatel: obec Ostrožská Lhota, zakázka č. 03/2011
 • Jednoduchá pozemková úprava Rochus – Plán společných zařízení, objednatel PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 05/2011
 • Suchý poldr v trati „Díly“ a záchytný průleh v trati „Padělky“ v k.ú. Suchá Loz – autorský dozor, objednatel: obec Suchá Loz, zakázka č. 39/2011
 • Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov, objednatel: obec Tlumačov, zakázka č. 102/2011
 • Krajinářská studie – Podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice, objednatel: AOPK ČR středisko Ostrava, zakázka č. 97/2011

nahoru

2010

 • Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy, objednatel: Moravskoslezký kraj, zakázka č. 03/2010
 • Družec – Plán biologické rekultivace, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 36/2010
 • Hodnocení krajinného rázu a návrh podmínek jeho ochrany na území Národní přírodní rezervace Žebračka, jejího ochranného pásma a na území pohledově souvisejícím – krajinářská studie, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 148/2010
 • Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 145/2010
 • Kyselovice – Návrh revitalizace zeleně v okolí kostela, objednatel: obec Kyselovice, zakázka č. 73/2010
 • Mankovice – Plán biologické rekultivace, objednatel: Českomoravský štěrk, a.s., zakázka č. 149/2010
 • Klasifikace ploch a koridorů územního systému ekologické stability ZÚR Zlínského kraje, objednatel: Krajský úřad Zlínského kraje, zakázka č. 105/2010
 • Plány péče pro PP Kurovický lom, PP Obora a PP Dubina, zakázka č. 910–912/2010

nahoru

2009

 • Hulín – Lesopark Nivky, objednatel: město Hulín, zakázka č. 25/2009
 • Suchá Loz – Revitalizace větrolamů, objednatel: obec Suchá Loz,  zakázka č. 18/2010
 • Luhačovická přehrada – Studie protierozních opatření, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 95/2009
 • Skaštice – Obnova rybníka, objednatel: obec Skaštice, zakázka č. 108/2009
 • Loučka – Revitalizace vesnické zeleně, objednatel: obec Loučka, zakázka č. 121/2009
 • Koncepce k přírodě šetrného rekreačního využití oblasti NPR Praděd, subdodávka – hodnocení krajinného rázu, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 133/2009
 • Poděbrady – Revitalizační studie, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 154/09

nahoru

2008

 • Těšánky – Krajinářská studie funkčního využití území dvůr a hřebčín „Galatíkov“, objednatel: G3 s.r.o., zakázka č. 27/2008
 • Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 37/2008
 • Komplexní pozemková úprava Ostrožská Lhota – Plán společných zařízení, objednatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 50/2008
 • Rochus Park – Investiční záměr, objednatel: město Uherské Hradiště, zakázka č. 80/2008

nahoru

2007

 • Komplexní pozemková úprava Suchá Loz – Plán společných zařízení, objednatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 03/2007
 • Rekultivace kamenolomu Mašovice, objednatel: Českomoravské štěrkovny, a.s., zakázka č. 11/2007
 • Výsadby krajinné zeleně k. ú. Zahnašovice, objednatel: obec Zahnašovice, zakázka č. 26/2007
 • Krajinný ráz Zlínského kraje – správní území Kroměříž, objednatel: město Kroměříž, zakázka č. 33/2007
 • Hodnocení krajinného rázu správního území Magistrátu města Zlína, objednatel: Magistrát města Zlína, zakázka č. 54/2007
 • Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, spolupráce s firmou Hydroprojekt CZ a.s., objednatel: Zlínský kraj
 • Generel ÚSES Zlínského kraje, zakázka č. 119/2007
 • Oblastní generel ÚSES – okres Vsetín, zakázka č. 133/2007 

nahoru

2006

 • Machová – RBK 21586 – Prováděcí projekt, objednatel: obec Machová, zakázka č. 14/2006
 • Studie krajinných úprav Vizovice – západ, objednatel: město Vizovice, zakázka č. 19/2006
 • Dřevnice – záplavové území, objednatel: město Otrokovice, zakázka č. 114/2006
 • Krajinářské hodnocení – Správní území města Zábřeh, zakázka č. 71/2006
 • Zahnašovice – návrh revitalizačních výsadeb, objednatel: obec Zahnašovice, zakázka č. 101/2006

nahoru

2005

 • Krajinný ráz Zlínského kraje – Kategorizace významnosti území z hlediska krajinného rázu, stanovení citlivosti území a návrh regulativů, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 25/2005
 • Krajinářská studie Ostrožská Lhota, objednatel: obec Ostrožská Lhota, zakázka č. 65/2005
 • Zpřesnění a sjednocení ÚSES Zlínského kraje – Generel okresu Kroměříž, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 77/2005
 • Silnice R 55 – obchvat Otrokovice – biologické hodnocení, objednatel: Silniční projekt Brno, zakázka č. 91/ 2005
 • Posouzení vlivu soustavy Natura 2000 na výhledové záměry Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 22/ 2005
 • Průmyslová zóna Holešov – subdodávka dokumentace EIA a pedologický průzkum, objednatel: Czechinvest Praha, zakázka č. 95/2005
 • Rekultivace jižní osy nadregionálního biokoridoru K 132 – projekt vodní a mokřadní plochy, objednatel: Českomoravský cement a.s., zakázka č. 76/2005
 • Generel ÚSES okresu Kroměříž, zakázka č. 77/2005

nahoru

2004

 • Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, objednatel Zlínský kraj, zakázka č. 98/2003
 • KPÚ Končice – prováděcí projekt ÚSES, objednatel JV projekt a OPÚ Kolín, zakázka č. 124/2004
 • Analýza přírodních, kulturně-historických a estetických charakteristik Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 97/2004
 • Chomýž – Jehličná – protipovodňová nádrž, objednatel: obec Chomýž, zakázka č. 80/2004
 • Skládka Suchý důl – biologické hodnocení a monitoring, objednatel: Dekont Zlín, zakázka č. 81/2004
 • Obnova Mlýnského náhonu, objednatel: obec Blazice, zakázka č. 57/2004
 • Lom Žlutava – posouzení zásahu do VKP, objednatel: Kamenolom Žlutava, zakázka č. 148/2004

nahoru

2003

 • Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj – v rozpracovanosti
 • Návrh územní prognózy Zlínského kraje – subdodávka pro Urbanistický ateliér Zlín, zakázka č. 129/2003
 • Rychlostní silnice R 55, stavba JV obchvat Otrokovice – Studie pozemkové úpravy v úseku Kvítkovice-Napajedla, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Brno, zakázka č. 134/2003
 • Alternativní řešení ÚSES pro k. ú. Polešovice – Kolébky, objednatel: Dobet spol. s.r.o. Ostrožská Nová Ves, zakázka č. 41/2003
 • Praha-Hostivař – Dendrologický průzkum lokality BD, subdodávka pro S-projekt Zlín, a.s., zakázka č. 05/2003
 • PP Rameno Moravy – plán péče, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 40/2003

nahoru

2002

 • Průzkumy a rozbory pro ÚK Zlínského kraje – subdodávka (voda, ÚSES, ochrana přírody a krajiny) pro Urbanistický ateliér Zlín, zakázka č. 77/2002
 • Plán otvírky, přípravy a dobývání DP Mokrá – návrh využití důlního díla pro jiné účely, subdodávka pro Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost Beroun, zakázka č. 38/2002
 • Rychlostní silnice R 49, stavba Hulín-Fryšták – Studie pozemkové úpravy v úseku hranice okresu Zlín – Fryšták, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Brno, zakázka č. 53/2002
 • Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření „netechnického typu“ v hydrologických povodích, ing. Cudlín, Ústav krajinné ekologie AV České Budějovice, projekt MŽP VaV/650/2/00 – subdodávka kapitol vodní eroze a zvýšení retenční kapacity krajiny, 2002.
 • Biologický monitoring lomu Kurovice, objednatel: Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost Beroun, zakázka č. 42/2002
 • KPÚ Vlkoš – subdodávka prováděcích projektů ÚSES, objednatel: OPÚ Hodonín, zakázka č. 71/2002
 • Vyhodnocení rozvojových ploch Zlínského kraje podle vyhl. 13/1994 Sb., objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 51/2002
 • RBC Lůžkovice – DÚŘ, objednatel: Okresní úřad Zlín, zakázka č. 09/2002
 • LBC Lutonínka – vodní a mokřadní plochy – DÚŘ, objednatel: Okresní úřad Zlín, zakázka č. 44/2002
 • Mokrá – studie alternativního trasování nadregionálního ÚSES, objednatel: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Beroun, zakázka č. 101/2002
 • Lípí – vodní a mokřadní plochy – DÚŘ, objednatel: obec Kudlovice,  zakázka č. 27/2002
 • Krajinnářská část ÚP Stříbrnice – subdodávka pro modelový územní plán, zpracovatel Ing. arch. Dujka, 2002

nahoru

2001

 • Oblastní generel systémů ekologické stability okresu Zlín (mimo CHKO Bílé Karpaty) – tabulková databáze, objednatel: Okresní úřad Zlín, zakázka č. 38/2001
 • Natura 2000 – mapování ML 25-31-25, zpracovatel Ing. Psotová & Arvita, 2001
 • Březnice – ochranářské mapování, objednatel město Zlín, zakázka č. 27/2001 (230)
 • Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. (dokumentace EIA) pro stavbu „Silnice I/55 Otrokovice – JV obchvat“, zpracovatel Arvita & RNDr. Kadlecová, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno, zakázka č. 33/2001
 • Studie krajinných úprav okresu Kroměříž I-IV, zpracovatel Arvita P, spol. s.r.o. a VH Ateliér spol. s.r.o. Brno, objednatel: Okresní úřad Kroměříž, rok 1998-2001
 • Digitalizace ÚSES pro CHKO Bílé Karpaty, subdodávka pro Ing. arch. Dujku – Generel rekreace okresů Uherské Hradiště a Zlín, zakázka č. 76/2001

nahoru

2000

 • Aktuální stav zapracování plánů ÚSES do ÚPD (mimo CHKO), objednatel Okresní úřad Zlín, zakázka č. 55/2000
 • Oblastní generel systémů ekologické stability okresu Zlín (mimo CHKO Bílé Karpaty), objednatel Okresní úřad Zlín, zakázka č. 97/2000
 • NR a R ÚSES okresu Uherské Hradiště – subdodávka pro Ing. arch. Dujku, zakázka č. 119/2000
 • Studie revitalizace krajiny – mikroregion k. ú. Halenkovice, Spytihněv, Žlutava, objednatel: oměmbec Žlutava, zakázka č. 126/2000
 • Studie sadových úprav pro dostavbu KC Štiřín, objednatel: ANTA Zlín, zakázka č. 64/2000
 • Pozemková úprava Halenkovice – Kopaniny, objednatel: OkÚ Zlín,  zakázka č. 126/98-00

nahoru

1999

 • Plán péče pro PP Lom Kurovice, objednatel: Okresní úřad Kroměříž, zakázka č. 127/1999
 • Návrh opatření ke zvýšení retenční kapacity v povodí potoka Baláš – krajinářská studie, objednatel: město Zlín, zakázka č. 97/1999
 • Návrh opatření ke zvýšení retenční kapacity v povodí Olšového potoka – krajinářská studie, objednatel: město Zlín, zakázka č. 98/1999
 • Plán společných zařízení pro KPÚ Panenská Rosíčka, objednatel: OKÚ Jihlava, zakázka č. 74/1999
 • Quitt – digitalizace 1GIS – 8GIS, objednatel: OKÚ Zlín, zakázka č. 49/1999
 • Studie BK Hleděnovský potok, objednatel: City Grove, s.r.o. Praha, zakázka č. 04/1999
 • Studie obnovy a tvorby krajiny – soubor protierozních opatření v k. ú. Slopné, objednatel: Obecní úřad Slopné, zakázka č. 30/1999

nahoru

1998

 • Plán územních systémů ekologické stability pro k. ú. Blatnička, objednatel: Okresní úřad Hodonín, zakázka č. 113/1998
 • Studie krajinných úprav nivy řeky Moravy – návrh opatření ke zvýšení retenční kapacity a protipovodňové ochrany, objednatel: Okresní úřad Kroměříž, zakázka č. 122/1998
 • Centro Zlín Malenovice – subdodávka pro dokumentaci EIA, objednatel: City Grove East, s.r.o., zakázka č. 100/1998
 • Biokoridor Malenovice – relizační projekt, objednatel: City Grove East, s.r.o., zakázka č. 117/1998
 • Mokrá – Horákov – odborný posudek rekultivace lomu, objednatel: Českomoravský cement, a.s.,  zakázka č. 33/1998