historie projektů

Na této stránce naleznete podle data výčet významných projektů, které jsme zpracovali. Do některých z nich můžete nahlédnout či se podívat, jak vypadají zrealizované:

2022

 • Hrušky – lokalita na rybníčku, objednatel: Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové spolupráce, zakázka č. 43/2022
 • Výsadba izolační zeleně podél komunikace D55, úsek ul. Hložkova, k. ú. Otrokovice, objednatel: Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové spolupráce, zakázka č. 43/2022
 • Lokální biokoridor LBK 4-A, LBK 4-B, objednatel: obec Topolná, zakázka č. 12/2022

2021

 • Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a Březolupy, objednatel: Státní pozemkový úřad, zakázka č. 69/2021
 • Hmyzí louka v lesoparku Barbořina, k. ú. Kroměříž, objednatel: město Kroměříž, zakázka č. 91/2021
 • Obnova krajinné zeleně – Lhotka u Kroměříže, k. ú. Kostelany, objednatel: Spolek pro podporu místních iniciativ Chřiby, zakázka č. 16/2021
 • Obnova krajinné zeleně – Kostelany, k. ú. Kostelany, objednatel: Spolek pro podporu místních iniciativ Chřiby, zakázka č. 15/2021

2020

 • Založení regionálního biokoridoru 1595 – II. etapa, k. ú. Březolupy, objednatel: obec Březolupy, zakázka č. 09/2020
 • Zálesí Luhačovice – opatření k ochraně a tvorbě krajiny , objednatel: Zálesí agro a.s., zakázka č. 107/2020
 • Revitalizace zeleně v Kyselovicích – jižní náves, objednatel: obec Kyselovice, zakázka č. 109/2020
 • Komunitní sad – Třešňovka, k. ú. Těšnovice, objednatel: město Kroměříž, zakázka č. 142/2020

2019

 • Územní studie sídelní zeleně obcí Dolní Němčí, Tečovice, Kyselovice, Žeranovice či Brumov
 • Založení regionálního biokoridoru 1595 – I. etapa, k. ú. Březolupy, objednatel: obec Březolupy, zakázka č. 05/2019
 • Revitalizace zeleně v Kyselovicích – severní náves, objednatel: obec Kyselovice, zakázka č. 163/2019
 • Větrolam ulice Moravská, k. ú. Prušánky, objednatel: obec Prušánky, zakázka č. 94/2019

2018

 • Vypracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky, spolupráce 4 firem sdružených ve společnosti Sídlo-voda-krajina, objednatel: město Valašské Klobouky, zakázka č. 18/2018
 • Věžky – založení prvků ÚSES a prvků krajinné zeleně, objednatel: obec Věžky, zakázky č. 56 a 57/2018
 • Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II, objednatel: Javorník-CZ s. r. o., zakázka č. 154/2018
 • Brumov – obnova krajiny na k. ú. Brumov, objednatel: město Brumov-Bylnice, zakázka č. 121/2018
 • Obnova krajinných prvků, k. ú. Podolí nad Olšavou, objednatel: obec Podolí nad Olšavou, zakázka č. 77/2018

2017

 • Vlastní krajiny a jejich cílové kvality na území Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 199/2017
 • Suchá Loz – Založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně, objednatel: obec Suchá Loz, zakázka č. 116/2017
 • Krajinný prvek u kapličky, k. ú. Vítonice, objednatel: obec Vítonice, zakázka č. 137/2017

2016

 • Studie systému sídelní zeleně města Zábřeh, objednatel: město Zábřeh, zakázka č. 147/2016
 • Realizace ÚSES na k.ú. Šakvice, objednatel: obec Šakvice, zakázka č. 118/2016
 • Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy, objednatel: Statutární město Zlín, zakázka č. 140/2016

2015

 • Revitalizace a rekonstrukce nádrží v Přírodní památce Stonáč, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 3/2015
 • Neubuz – Revitalizace zeleně v centru obce, objednatel: obec Neubuz, zakázka č.11/2015
 • Orientační a odpočinkové prvky na cyklotrasách Halenkovic, objednatel: obec Halenkovice, zakázka č. 12/2015
 • R55 – JV obchvat Otrokovice – celoroční botanický a zoologický průzkum, objednatel: ŘSD Zlín, zakázka č. 21/2015

2014

 • Inventarizace ÚSES statutárního města Zlína, objednatel: Magistrát města Zlína, zakázka č. 10/2014
 • Topolná – Obnova topolové aleje, objednatel: obec Topolná, zakázka č. 26/2014
 • Magické cesty v Chřibech (studie), objednatel: Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby, zakázka č. 73/2014
 • Plán péče o přírodní rezervaci Záskalí, objednatel: Krajský úřad Zlínského kraje, zakázka č. 85/2014
 • Monitoring stavu fauny, flóry a půdy na skládce odpadů Suchý důl, objednatel: Technické služby Zlín, zakázka č. 119/2014
 • Rozhledna Barabáš – Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., objednatel: Svah Zlín s.r.o., zakázka č. 113/2014.
 • Biologická rekultivace TP Zaječí, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 114/2014
 • Barum Continental – Nové parkoviště osobních vozů jih, oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb., objednatel: Barum Continental s.r.o., zakázka č. 126/2014

2013

 • KPÚ Havřice – Plán společných zařízení, objedatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 11/2013
 • Studie protierozní ochrany Bystřice pod Hostýnem, objednatel: město Bystřice pod Hostýnem, zakázka č. 14/2013
 • Zahnašovice – obnova vodní nádrže, objednatel: obec Zahanašovice, zakázka č. 34/2013
 • Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Moravě, objednatel: obec Tlumačov, zakázka č. 39/2013
 • Žalkovice – Revitalizace zeleně hřbitova a okolí, objednatel: obec Žalkovice, zakázka č. 44/2013
 • Plán biologické rekultivace pro TP Napajedla IV, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 51/2013
 • Park Vojtěcha Jasného v Kelči – Revitalizace zeleně, objednatel: město Kelč, zakázka č. 63/2013
 • Studie obnovy krajiny k.ú. Rusava, objednatel: obec Rusava, zakázka č. 77/2013
 • Obnova krajinných struktur – k.ú. Mysločovice, objednatel: obec Mysločovice, zakázka č. 85/2013
 • Pasport zeleně města Zábřeh, objednatel: město Zábřeh na Moravě, zakázka č. 103/2013

2012

 • Generel ÚSES pro ORP Zábřeh, objednatel: město Zábřeh, zakázka č. 124/2012
 • Plán ÚSES CHKO Bílé Karpaty, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 126/2012
 • TP Zaječí IIA – Vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání (těžby) nerostů na ZPF; Bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy; Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF s dočasným odvodem a Plán zpětné biologické rekultivace, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 405, 501, 710/2012
 • Obnova poutní stezky z Ostrožské Lhoty ke sv. Antonínku, objednatel: obec Ostrožská Lhota, zakázka č. 903/2012
 • Studie protierozních opatření, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, objednatel: obec Želechovice nad Dřevnicí, zakázka č. 905/2012
 • Modelový systém udržitelného hospodaření v krajině Bílých Karpat, objednatel: Javorník – CZ, s.r.o., zakázka č. 909/2012

2011

 • Územní plán Valašské Meziříčí – Krajinářská část včetně ÚSES, subdodávka pro Urbanistický ateliér Zlín s.r.o., zakázka č. 113/2011
 • Revitalizace a doplnění nadregionálního biokoridoru K154 na k.ú. Ostrožská Lhota, objednatel: obec Ostrožská Lhota, zakázka č. 03/2011
 • Jednoduchá pozemková úprava Rochus – Plán společných zařízení, objednatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 05/2011
 • Suchý poldr v trati „Díly“ a záchytný průleh v trati „Padělky“ v k.ú. Suchá Loz – autorský dozor, objednatel: obec Suchá Loz, zakázka č. 39/2011
 • Revitalizace parku ul. Sokolská, Tlumačov, objednatel: obec Tlumačov, zakázka č. 102/2011
 • Krajinářská studie – Podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 97/2011

2010

 • Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy, objednatel: Moravskoslezký kraj, zakázka č. 03/2010
 • Družec – Plán biologické rekultivace, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 36/2010
 • Hodnocení krajinného rázu a návrh podmínek jeho ochrany na území Národní přírodní rezervace Žebračka, jejího ochranného pásma a na území pohledově souvisejícím – krajinářská studie, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 148/2010
 • Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 145/2010
 • Kyselovice – Návrh revitalizace zeleně v okolí kostela, objednatel: obec Kyselovice, zakázka č. 73/2010
 • Mankovice – Plán biologické rekultivace, objednatel: Českomoravský štěrk, a.s., zakázka č. 149/2010
 • Klasifikace ploch a koridorů územního systému ekologické stability ZÚR Zlínského kraje, objednatel: Krajský úřad Zlínského kraje, zakázka č. 105/2010
 • Plány péče pro PP Kurovický lom, PP Obora a PP Dubina, zakázky č. 910–912/2010

2009

 • Hulín – Lesopark Nivky, objednatel: město Hulín, zakázka č. 25/2009
 • Suchá Loz – Revitalizace větrolamů, objednatel: obec Suchá Loz,  zakázka č. 18/2010
 • Luhačovická přehrada – Studie protierozních opatření, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 95/2009
 • Skaštice – Obnova rybníka, objednatel: obec Skaštice, zakázka č. 108/2009
 • Loučka – Revitalizace vesnické zeleně, objednatel: obec Loučka, zakázka č. 121/2009
 • Koncepce k přírodě šetrného rekreačního využití oblasti NPR Praděd, subdodávka – hodnocení krajinného rázu, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 133/2009
 • Poděbrady – Revitalizační studie, objednatel: CEMEX Sand, k.s., zakázka č. 154/09

2008

 • Těšánky – Krajinářská studie funkčního využití území dvůr a hřebčín „Galatíkov“, objednatel: G3 s.r.o., zakázka č. 27/2008
 • Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty, objednatel: AOPK ČR, zakázka č. 37/2008
 • Komplexní pozemková úprava Ostrožská Lhota – Plán společných zařízení, objednatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 50/2008
 • Rochus Park – Investiční záměr, objednatel: město Uherské Hradiště, zakázka č. 80/2008

2007

 • Komplexní pozemková úprava Suchá Loz – Plán společných zařízení, objednatel: PÚ Uherské Hradiště, zakázka č. 03/2007
 • Rekultivace kamenolomu Mašovice, objednatel: Českomoravské štěrkovny, a.s., zakázka č. 11/2007
 • Výsadby krajinné zeleně k. ú. Zahnašovice, objednatel: obec Zahnašovice, zakázka č. 26/2007
 • Krajinný ráz Zlínského kraje – správní území Kroměříž, objednatel: město Kroměříž, zakázka č. 33/2007
 • Hodnocení krajinného rázu správního území Magistrátu města Zlína, objednatel: Magistrát města Zlína, zakázka č. 54/2007
 • Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, spolupráce s firmou Hydroprojekt CZ a.s., objednatel: Zlínský kraj
 • Generel ÚSES Zlínského kraje, zakázka č. 119/2007
 • Oblastní generel ÚSES – okres Vsetín, zakázka č. 133/2007 

2006

 • Machová – RBK 21586 – Prováděcí projekt, objednatel: obec Machová, zakázka č. 14/2006
 • Studie krajinných úprav Vizovice – západ, objednatel: město Vizovice, zakázka č. 19/2006
 • Dřevnice – záplavové území, objednatel: město Otrokovice, zakázka č. 114/2006
 • Krajinářské hodnocení – Správní území města Zábřeh, zakázka č. 71/2006
 • Zahnašovice – návrh revitalizačních výsadeb, objednatel: obec Zahnašovice, zakázka č. 101/2006

2005

 • Krajinný ráz Zlínského kraje – Kategorizace významnosti území z hlediska krajinného rázu, stanovení citlivosti území a návrh regulativů, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 25/2005
 • Krajinářská studie Ostrožská Lhota, objednatel: obec Ostrožská Lhota, zakázka č. 65/2005
 • Zpřesnění a sjednocení ÚSES Zlínského kraje – Generel okresu Kroměříž, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 77/2005
 • Silnice R 55 – obchvat Otrokovice – biologické hodnocení, objednatel: Silniční projekt Brno, zakázka č. 91/ 2005
 • Posouzení vlivu soustavy Natura 2000 na výhledové záměry Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 22/ 2005
 • Průmyslová zóna Holešov – subdodávka dokumentace EIA a pedologický průzkum, objednatel: Czechinvest Praha, zakázka č. 95/2005
 • Rekultivace jižní osy nadregionálního biokoridoru K 132 – projekt vodní a mokřadní plochy, objednatel: Českomoravský cement a.s., zakázka č. 76/2005
 • Generel ÚSES okresu Kroměříž, zakázka č. 77/2005

2004

 • Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, objednatel Zlínský kraj, zakázka č. 98/2003
 • KPÚ Končice – prováděcí projekt ÚSES, objednatel: JV projekt a OPÚ Kolín, zakázka č. 124/2004
 • Analýza přírodních, kulturně-historických a estetických charakteristik Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 97/2004
 • Chomýž – Jehličná – protipovodňová nádrž, objednatel: obec Chomýž, zakázka č. 80/2004
 • Skládka Suchý důl – biologické hodnocení a monitoring, objednatel: Dekont Zlín, zakázka č. 81/2004
 • Obnova Mlýnského náhonu, objednatel: obec Blazice, zakázka č. 57/2004
 • Lom Žlutava – posouzení zásahu do VKP, objednatel: Kamenolom Žlutava, zakázka č. 148/2004

2003

 • Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, objednatel: Zlínský kraj – v rozpracovanosti
 • Návrh územní prognózy Zlínského kraje, subdodávka pro Urbanistický ateliér Zlín, zakázka č. 129/2003
 • Rychlostní silnice R 55, stavba JV obchvat Otrokovice – Studie pozemkové úpravy v úseku Kvítkovice-Napajedla, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Brno, zakázka č. 134/2003
 • Alternativní řešení ÚSES pro k. ú. Polešovice – Kolébky, objednatel: Dobet spol. s.r.o. Ostrožská Nová Ves, zakázka č. 41/2003
 • Praha-Hostivař – Dendrologický průzkum lokality BD, subdodávka pro S-projekt Zlín, a.s., zakázka č. 05/2003
 • PP Rameno Moravy – plán péče, objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 40/2003

2002

 • Průzkumy a rozbory pro ÚK Zlínského kraje, subdodávka (voda, ÚSES, ochrana přírody a krajiny) pro Urbanistický ateliér Zlín, zakázka č. 77/2002
 • Plán otvírky, přípravy a dobývání DP Mokrá – návrh využití důlního díla pro jiné účely, subdodávka pro Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost Beroun, zakázka č. 38/2002
 • Rychlostní silnice R 49, stavba Hulín-Fryšták – Studie pozemkové úpravy v úseku hranice okresu Zlín – Fryšták, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Brno, zakázka č. 53/2002
 • Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření „netechnického typu“ v hydrologických povodích, ing. Cudlín, Ústav krajinné ekologie AV České Budějovice, projekt MŽP VaV/650/2/00, subdodávka kapitol vodní eroze a zvýšení retenční kapacity krajiny, 2002.
 • Biologický monitoring lomu Kurovice, objednatel: Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost Beroun, zakázka č. 42/2002
 • KPÚ Vlkoš – subdodávka prováděcích projektů ÚSES, objednatel: OPÚ Hodonín, zakázka č. 71/2002
 • Vyhodnocení rozvojových ploch Zlínského kraje podle vyhl. 13/1994 Sb., objednatel: Zlínský kraj, zakázka č. 51/2002
 • RBC Lůžkovice – DÚŘ, objednatel: Okresní úřad Zlín, zakázka č. 09/2002
 • LBC Lutonínka – vodní a mokřadní plochy – DÚŘ, objednatel: Okresní úřad Zlín, zakázka č. 44/2002
 • Mokrá – studie alternativního trasování nadregionálního ÚSES, objednatel: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Beroun, zakázka č. 101/2002
 • Lípí – vodní a mokřadní plochy – DÚŘ, objednatel: obec Kudlovice,  zakázka č. 27/2002
 • Krajinnářská část ÚP Stříbrnice – subdodávka pro modelový územní plán, zpracovatel Ing. arch. Dujka, 2002

2001

 • Oblastní generel systémů ekologické stability okresu Zlín (mimo CHKO Bílé Karpaty) – tabulková databáze, objednatel: Okresní úřad Zlín, zakázka č. 38/2001
 • Natura 2000 – mapování ML 25-31-25, zpracovatel Ing. Psotová & Arvita, 2001
 • Březnice – ochranářské mapování, objednatel: město Zlín, zakázka č. 27/2001 (230)
 • Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. (dokumentace EIA) pro stavbu „Silnice I/55 Otrokovice – JV obchvat“, zpracovatel Arvita & RNDr. Kadlecová, objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno, zakázka č. 33/2001
 • Studie krajinných úprav okresu Kroměříž I-IV, zpracovatel Arvita P, spol. s r.o. a VH Ateliér spol. s.r.o. Brno, objednatel: Okresní úřad Kroměříž, rok 1998-2001
 • Digitalizace ÚSES pro CHKO Bílé Karpaty, subdodávka pro Ing. arch. Dujku – Generel rekreace okresů Uherské Hradiště a Zlín, zakázka č. 76/2001

2000

 • Aktuální stav zapracování plánů ÚSES do ÚPD (mimo CHKO), objednatel Okresní úřad Zlín, zakázka č. 55/2000
 • Oblastní generel systémů ekologické stability okresu Zlín (mimo CHKO Bílé Karpaty), objednatel Okresní úřad Zlín, zakázka č. 97/2000
 • NR a R ÚSES okresu Uherské Hradiště, subdodávka pro Ing. arch. Dujku, zakázka č. 119/2000
 • Studie revitalizace krajiny – mikroregion k. ú. Halenkovice, Spytihněv, Žlutava, objednatel: obec Žlutava, zakázka č. 126/2000
 • Studie sadových úprav pro dostavbu KC Štiřín, objednatel: ANTA Zlín, zakázka č. 64/2000
 • Pozemková úprava Halenkovice – Kopaniny, objednatel: OkÚ Zlín,  zakázka č. 126/98-00

1999

 • Plán péče pro PP Lom Kurovice, objednatel: Okresní úřad Kroměříž, zakázka č. 127/1999
 • Návrh opatření ke zvýšení retenční kapacity v povodí potoka Baláš – krajinářská studie, objednatel: město Zlín, zakázka č. 97/1999
 • Návrh opatření ke zvýšení retenční kapacity v povodí Olšového potoka – krajinářská studie, objednatel: město Zlín, zakázka č. 98/1999
 • Plán společných zařízení pro KPÚ Panenská Rosíčka, objednatel: OKÚ Jihlava, zakázka č. 74/1999
 • Quitt – digitalizace 1GIS – 8GIS, objednatel: OKÚ Zlín, zakázka č. 49/1999
 • Studie BK Hleděnovský potok, objednatel: City Grove, s.r.o. Praha, zakázka č. 04/1999
 • Studie obnovy a tvorby krajiny – soubor protierozních opatření v k. ú. Slopné, objednatel: Obecní úřad Slopné, zakázka č. 30/1999

1998

 • Plán územních systémů ekologické stability pro k. ú. Blatnička, objednatel: Okresní úřad Hodonín, zakázka č. 113/1998
 • Studie krajinných úprav nivy řeky Moravy – návrh opatření ke zvýšení retenční kapacity a protipovodňové ochrany, objednatel: Okresní úřad Kroměříž, zakázka č. 122/1998
 • Centro Zlín Malenovice – subdodávka pro dokumentaci EIA, objednatel: City Grove East, s.r.o., zakázka č. 100/1998
 • Biokoridor Malenovice – relizační projekt, objednatel: City Grove East, s.r.o., zakázka č. 117/1998
 • Mokrá – Horákov – odborný posudek rekultivace lomu, objednatel: Českomoravský cement, a.s.,  zakázka č. 33/1998

nahoru