Suchá Loz – poldr

Akce:
Objednatel:
K.ú.:
Rok realizace:
Zhotovitel projektu:
Zhotovitel stavby:
Suchý poldr v trati „Díly“
Suchá Loz
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uherské Hradiště
2011
ARVITA P, spol. s r.o.
SPH stavby, s.r.o.

Stavba byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku 2007.

Plán společných zařízení pro KPÚ v k.ú. Suchá Loz byl zpracován jako subdodávka prací pro projektanta komplexní pozemkové úpravy, GEODIS Brno, s.r.o.

Navržená stavba je umístěna v místě, kde jsou příznivé terénní podmínky ke zřízení suchého poldru. Jedná se o poldr na bezejmenném levostranném přítoku potoka „Nivnička“, jižně od zástavby obce. Povodí poldru je svažité, protáhlé a tvoří jej ze 100% orná půda.