Akce: Realizace ÚSES na k. ú. Šakvice
– LBC Písečné díly a LBK Podél svodného kanálu
Katastrální území: Šakvice
Objednatel: Obec Šakvice
Zpracování projektu: září 2016
Realizace projektu: započata v říjnu 2017

 

Návrh

Projekt se zaměřil na doplnění a vytvoření uceleného územního systému ekologické stability. Do navrhovaných opatřeních byly zahrnuty výsadby a obnova zeleně či odstranění invazních druhů. Na ploše biocentra byl vytvořen komplex celkem 6 tůní, které jsou  vytvořené jako neprůtočné a dosahují hloubky max. 1,5 m. Okolí tůní je doplněno plošnými, skupinovými i solitérními výsadbami se zatravněnými plochami a navazuje pak biokoridor tvořen lesnickými výsadbami. Volba těchto opatření se odráží od poměrů lokality a zároveň přihlíží na nedostatky intenzivně obhospodařované agrární krajiny, ve které je pro rostliny a živočichy těžké nalézt útočiště.

Projekt vznikal na základe komplexní pozemkové úpravy na pozemcích obce a využíval stávající genetický potenciál blízkého okolí. Prvky budou sloužit ke snížení eroze a zvýšení retence vody v krajině. Výsadby i tůně však budou plnit také funkci krajinotvornou a estetickou.

Financování projektu

Projekt financoval Operační program Životního prostředí s přidělenou dotací ve výši 100%. Tento projekt se stal první etapou realizace prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES), navázaly na něj další projekty v letech 2017 a 2019.