Akce: Realizace ÚSES na k. ú. Šakvice
– LBC Písečné díly a LBK Podél svodného kanálu
Katastrální území: Šakvice
Objednatel: Obec Šakvice
Zpracování projektu: září 2016
Realizace projektu: započata v říjnu 2017

Projekt se zaměřil na doplnění a vytvoření uceleného územního systému ekologické stability. V navrhovaných opatřeních byly zahrnuty výsadby a obnovy zeleně, odstranění invazních druhů nebo tvorba drobných tůní. Na ploše biocentra byl vytvořen komplex celkem 6 tůní, které jsou  vytvořené jako neprůtočné a dosahují hloubky max. 1,5 m. 

Okolí tůní je doplněno plošnými, skupinovými i solitérními výsadbami se zatravněnými plochami. Navazující je pak biokoridor tvořen lesnickými výsadbami. Volba těchto opatření se odráží od poměrů lokality a zároveň přihlíží na nedostatky intenzivně obhospodařované agrární krajiny, ve které je pro rostliny a živočichy těžké nalézt útočiště. Projekt vznikal na základe KOPU na pozemcích obce a využíval stávající genetický potenciál blízkého okolí. Prvky budou sloužit ke snížení eroze a zvýšení retence vody, budou však plnit také funkci krajinotvornou a estetickou.

Projekt byl financován z Operačního programu Životního prostředí, dotace přidělena ve výši 100%. Tento projekt se stal první etapou realizace prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES), navázaly na něj další projekty v letech 2017 a 2019.