Akce: Suchý poldr v trati „Díly“
Katastrální území: Suchá Loz
Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad
Zpracování projektu: 2009
Realizace projektu: 2011

Stavba byla provedena na základě pozemkové úpravy z roku 2007. Plán společných zařízení pro KPÚ v k.ú. Suchá Loz byl zpracován jako subdodávka prací pro projektanta komplexní pozemkové úpravy, GEODIS Brno, s.r.o.

Navržená stavba je umístěna v místě, kde jsou příznivé terénní podmínky ke zřízení suchého poldru. Jedná se o poldr na bezejmenném levostranném přítoku potoka Nivnička, jižně od zástavby obce. Povodí poldru je svažité, protáhlé a tvoří jej ze 100% orná půda.