Akce: Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Moravě
Katastrální území: Tlumačov na Moravě
Objednatel: obec Tlumačov
Zpracování projektu: květen 2013
Realizace projektu: 2015

Na základě parcelace po schválení pozemkové úpravy byl zpracován projekt v řešeném území 8,43 ha na pozemcích ve vlastnictví obce. Limity tvořila vedení inženýrských sítí a zamokřená terénní sníženina. Zachovány byly průjezdy pro zemědělskou techniku.

Před započetím projektu bylo navrženo kácení invazního javoru jasnolistého. Projekt byl rozdělen do segmentů S1 až S11. Výsadby zahrnovaly segmenty lipové dubohabřiny, dubohabřiny, olšiny, lipové olšiny s keřovými lemy a také založení travního porostu či travního porostu s roztroušenou či skupinovou výsadbou dřevin. Návrh obsahoval také výsadbu hraničních hrušní polniček či realizaci suché zídky. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí.