Katastrální území: Zahnašovice
Objednatel: obec Zahnašovice
Zpracování projektů: první projekt v roce 2000 (LBC Medřický), další projekty následovaly
Realizace projektů: od roku 2000 do současnosti

V sérii projektů se jednalo o postupnou a pozvolnou obnovu krajinných struktur v zemědělské krajině v okolí obce Zahnašovice na Zlínsku. Ukázku představuje např. realizovaná plocha zahrnutá jako lokální biocentrum Medřický.

Zahnašovice - LBC Medřický
Letecký pohled na lokalitu LBC Medřický na jaře roku 2015

Realizace biocentra proběhla na orné půdě. U tohoto projektu můžeme zdůraznit, že byla navržena zonální skladba:  tůň – litorální pásmo – měkký luh – tvrdý luh. Vysazeno zde bylo 20 000 lesnických sazenic, 8400 vrbových řízků nebo 60 vrbových holí. V současnosti území výrazně přetváří bobr evropský  – ke zmlazování dřevin dochází především v měkkém vrbovém luhu.

Zahnašovice - LBC Medřický
Pohled na vodní plochu a navazující lesní porosty (2008)
Zahnašovice - LBC Medřický
Pohled na vodní plochu a navazující lesní porosty (2015)

Další projekty lze popsat obecně podobnými principy. Jejich charakter v rámci katastrálního území obce je liniový, vysazována jsou ovocná stromořadí, aleje z lesních druhů či čisté linie keřů. Cílem projektů bylo vysazovat také víceřadé a především vícedruhové prvky, které jsou díky pestrosti stabilnější. Výsadby propojují prvky územního systému ekologické stability (neboli ÚSES) a izolované prvky zeleně v agrární krajině, čímž vzniká ekostabilizační kostra (síť) interakčních prvků. Níže můžete vidět o jaké prvky jde.

Zahnašovice - krajinné výsadby
Ovocná stromořadí (2012)
Zahnašovice - krajinné výsadby
Keřové linie (2012)

Můžeme si vše přiblížit na několika číslech v průběhu let 2000 – 2009. Obec vysázela 236 ks ovocných stromů, 21 000 ks sazenic lesních dřevin, 5 500 ks keřů a zrealizovala také cca 2 200 m2 vodních a mokřadních ploch. Tyto struktury zajistí stabilnější prostředí v okolí obce, omezí erozi a podpoří biodiverzitu. Také od roku 2009 obec dále pracuje na zlepšování stavu krajiny v okolí obce, přičemž část realizovaných opatření či principů jsme Vám v tomto článku představili.