Katastrální území: Zahnašovice
Objednatel: obec Zahnašovice
Zpracování projektů: první projekt v roce 2000 (LBC Medřický), další projekty následovaly
Realizace projektů: od roku 2000 do současnosti

Jedná se o postupnou a pozvolnou  obnovu krajinných struktur v zemědělské krajině.

Plošným prvkem je lokální biocentru Medřický. Zde byla navržena zonální skladba:  tůň – litorální pásmo – měkký luh – tvrdý luh. Vysazeno zde bylo 20 000 lesnických sazenic, 8400 vrbových řízků, 60 vrbových holí. V současnosti  je území výrazně přetvářeno bobrem evropským  – zmlazování je prováděno především v měkkém vrbovém luhu. Vše bylo zakládáno na orné půdě.

Zahnašovice - LBC Medřický
Letecký pohled na lokalitu LBC Medřický na jaře roku 2015
Zahnašovice - LBC Medřický
Pohled na vodní plochu a navazující lesní porosty (2008)
Zahnašovice - LBC Medřický
Pohled na vodní plochu a navazující lesní porosty (2015)

Charakter dalších výsadeb je liniový, vytvářeny jsou ovocná stromořadí, aleje z lesních druhů, čisté linie keřů, víceřadé a vícedruhové prvky. Výsadby propojují prvky ÚSES a izolované prvky zeleně v agrární krajině. Opatřením vzniká ekostabilizační kostra (síť) interakčních prvků.

Zahnašovice - krajinné výsadby
Ovocná stromořadí (2012)
Zahnašovice - krajinné výsadby
Keřové linie (2012)

Např. v letech 2000 – 2009 vysazeno 236 ks ovocných stromů, 21 000 ks sazenic lesních dřevin, 5 500 ks keřů a bylo realizováno také cca 2 200 m2 vodních a mokřadních ploch. Od roku 2009 obec dále pracuje na zlepšování stavu krajiny v okolí obce.