Akce: Regenerace ploch lokálního ÚSES
pod sídlištěm Jižní Svahy
Katastrální území: Zlín
Objednatel: Statutární město Zlín
Zpracování projektu: 2016
Realizace projektu: únor 2018 – květen 2019

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (neboli ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem je vytvořit propojenou síť takových lokalit. ÚSES v centru Zlína prochází skrze zástavbu a tudíž byl velkou výzvou, jelikož musel projekt spojit řadu zájmů.

Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy

Návrh

Návrhu opatření předcházely podrobné inventarizační průzkumy (flóra, fauna, inventarizace dřevin, limity území). Vegetační kryt  tvořily převážně plochy náletů s kosterními dřevinami. Dále byly zastoupeny travní porosty se stromy, sady s travním porostem nebo náletem, plochy náletů křovin, porosty lesního charakteru a pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Cílem projektu bylo nastavení řízené sukcese pro zachování a podpoření pestrosti biotopů. Priorita byla zajištění ekostabilizačních funkcí území. Doplňkově byly zohledněny i další požadavky na zeleň ve městě.

Ve fázi realizace hrál roli značně nepřístupný terén, velké množství sítí technické infrastruktury, zvýšená bezpečnost (chodníky, obydlí), cenná společenstva s cennými dřevinami či prostor pro biotu. Základním principem byla minimalizace přesunu materiálů a zapojení biomasy zpět do oběhu.

Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy
Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy

Byla realizována následující opatření:

 • likvidace invazních druhů dřevin
 • regenerace druhově chudých ploch náletové zeleně s ponecháním perspektivních dřevin
 • obnova vícedruhových travních porostů
 • doplnění stanovištně původních druhů dřevin, které nebyly v území zastoupeny
 • obnova a doplnění ploch se starými odrůdami ovocných dřevin
 • založení prvků pro podporu bioty (kamenné zídky, broukoviště)
 • zachování torz z odumřelých kmenů
 • omezení možnosti divokých skládek a úkrytů pro možnou trestnou činnost
 • dílčí zpřístupnění tras a ochranných pásem sítí technické infrastruktury přeměnou ploch náletů na luční porosty
 • opatření k bezpečnému pohybu osob v území a současně vytvoření klidových nepřístupných míst
 • ponechání vybraných ploch náletových dřevin samovolnému vývoji (jako ukázka samovolné přeměny vegetace a zároveň zachování refugia pro biotu při realizaci projektu)

Celkové řešené území o rozloze 11,4 ha zahrnovalo založení 2 ha lučních porostů, výsadbu 286 ks původních dřevin, 60 ks ovocných dřevin, výsadbu 50 ks keřů a popínavek, realizace 12 ks broukovišť a 5 ks kamenných zídek.

Zde je ukázka proměny některých lokalit:

Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy
Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy
Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy
Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy
Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy
Zlín - ÚSES pod Jižními Svahy