Akce č. 1:
Akce č. 2:
Revitalizace větrolamů
Založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně
Katastrální území: Suchá Loz
Objednatel: Obec Suchá Loz
Zpracování projektů: 2009 a 2017
Realizace projektů: 2011 a 2019

Převážná část větrolamů leží jižně od obce Suchá Loz na úbočí a protáhlých severních svazích Studeného vrchu (646 m n.m.). Větrolamy zde byly zakládány v 60. letech 20. století jako prodouvatelné prvky tlumící větrnou erozi orné půdy. Postupem času došlo k dovršení jejich fyziologického stáří, zároveň byla významná část okolních pozemků zatravněna. Návrh obnovy reflektoval hospodářské změny v území a nové ekostabilizační  potřeby v krajině.

Suchá Loz - etapizace

Základ pro možnou obnovu větrolamů vytvořila zpracovaná pozemková úprava KPÚ v k.ú. Suchá Loz (Geodis Brno, s.r.o., 2007), kde byly v plánu společných zařízení (subdodavatel Arvita P spol. s r.o.) větrolamy podchyceny, navrženy k rozšíření ze 4m na 20m, propojeny s ÚSES a navrženy k majetkoprávnímu vypořádání. V navazující projektové dokumentaci (2009) byl následně proveden návrh časové a prostorové etapizace obnovy. V rámci navazujících realizačních projektů pak byly na základě etapizace postupně obnovovány.

V rámci katastrálního území byla realizována také další opatření pro krajinu – výsadba biocentra Morový lesík či realizace suchého poldru.